เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ UPSKILL (“ระบบ UPSKILL”) ที่ให้บริการโดย บริษัท อัพสกิล ยู จำกัด (“ผู้ให้บริการ”)

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการดังต่อไปนี้จะผูกพันสำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการระบบ UPSKILL รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการใช้บริการ (“ข้อตกลงการใช้บริการ”) ผู้ใช้บริการโปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ อย่างละเอียดรอบครอบ และหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการ

ข้อ 1 คำนิยาม

เว้นแต่จะได้ระบุอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ให้คำหรือกลุ่มคำที่ปรากฏในข้อตกลงในการใช้บริการนี้มีความหมายดังต่อไปนี้

1.1 “การใช้บริการระบบ UPSKILL” หมายความรวมถึง การเข้าถึงและการใช้บริการระบบ UPSKILL ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ การเข้าชมสื่อสารเรียนการสอนทั้งแบบฟรี และแบบที่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนก่อน การแสดงความเห็น การเข้าร่วมโปรโมชั่น หรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ฯลฯ ในระบบ UPSKILL

1.2 “คอร์สเรียนออนไลน์” หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนที่สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

1.3 “สื่อการเรียนการสอนออนไลน์” หมายถึง วิดีโอ รูปภาพ เสียง ข้อความ หรือ สัญลักษณ์อื่นใดที่ปรากฎหรือเผยแพร่ในคอร์สเรียนออนไลน์ของสถาบันเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน

1.4 “สถาบัน” หมายถึง สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้ามาเปิดให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ภายใต้ระบบ UPSKILL

ข้อ 2. การใช้บริการระบบ UPSKILL

2.1 การสมัครสมาชิก และการสร้างบัญชีผู้ใช้

 • ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด เพื่อที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการระบบ UPSKILL โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรหัสผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ รวมถึงตรวจเช็คการเข้าใช้งาน หรือการทำธุรกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ (Account) ของผู้ใช้บริการโดยมิได้ได้รับการอนุญาต
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบและพิสูจน์ได้ว่ามีการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ (Account) ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นต่อไป หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ (Account) โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ให้บริการทราบ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่มีการทำธุรกรรมในระบบ UPSKILL จะถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ
 • กรณีผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน (Password) ให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดใน FAQ

2.2 การเปิดสถาบัน

ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปิดสถาบัน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการท่ายถอดความรู้ โดยสามารถเปิดสถาบันให้ความรู้ด้านใดก็ได้ที่ตนเองถนัด เช่น การศึกษา, การลงทุน, ธุรกิจ, ภาษา เป็นต้น ผู้ที่ต้องการเปิดสถาบันจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อให้ทีมงาน UPSKILL ติดต่อกลับและนัดคุยรายเพื่อเอียดเพื่อเปิดสถาบัน หลังจากกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วผู้ที่ต้องการเปิดสถาบันจะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในการรับโอนค่าจำหน่ายคอร์สเรียน

2.2.2 กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (DBD) (ทั้งชุด)
 • สำเนาบัตรประชาชนคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัท ในการรับโอนค่าจำหน่ายคอร์สเรียน

2.3 การลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์

 • ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ของสถาบันต่างๆ ผ่านระบบ UPSKILL ได้ ตามช่องทางและวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด กรณีคอร์สเรียนออนไลน์ที่จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนก่อนนั้น การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อผู้ให้บริการได้รับชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วนแล้ว
 • ผู้ใช้บริการ รับทราบว่า หลังจากการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าวตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละคอร์ส

2.4 การขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ และการคืนค่าลงทะเบียนเรียน

 • เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการ สามารถขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์และขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนได้ โดยแจ้งเหตุผลและแสดงหลักฐานการชำระค่าบริการต่อผู้ให้บริการ ตามช่องทางที่กำหนด ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน ในกรณีดังต่อไปนี้
  - ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าเรียนในคอร์สที่ได้ลงทะเบียนไว้ เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ
  - ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าเรียนหรือเปิดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้อันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางระบบของผู้ให้บริการ
  - เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนคอร์สเดียวกันซ้ำกัน อันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางระบบการชำระเงินของผู้ใช้บริการ

  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนแก่ผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับคำร้องขอ และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ใช้บริการได้รับแจ้งการพิจารณาคืนค่าลงทะเบียนเรียน

  ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนแก่ผู้ใช้บริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 7 วัน นับแต่วันที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน หรือ ผู้ใช้บริการได้เรียนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้ไปบางส่วนแล้ว

2.5 สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นต่างๆ

 • สิทธิประโยชน์ และโปรโมชั่นต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิก สิทธิประโยชน์ หรือโปรโมชั่นต่างๆ บนระบบ UPSKILL โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.6 ข้อห้ามในการใช้บริการ

 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการนำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ต้องมีการชำระค่าลงทะเบียนเรียนไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากสถาบันและผู้ให้บริการ
 • ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงหรือใช้บริการสื่อการเรียนการสอนได้บนระบบ UPSKILL เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการบันทึกหรือดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนลงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และหากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับบัญชีผู้ใช้ (Account) ของผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้ระบบ UPSKILL เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
  ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการถูกระงับการเข้าใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว ให้ติดต่อผู้ให้บริการโดยเร็ว
 • ผู้ใช้บริการ ตกลงและรับประกันว่า จะไม่ใช้บริการระบบ UPSKILL เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแฮกหรือโจรกรรมข้อมูลหรือเนื้อหาของสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในทางการค้าหรือไม่ก็ตาม รวมถึงไม่ใช้ข้อความหรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เช่น ข้อความที่รุนแรง ส่อเสียด หรือหมิ่นประมาทบุคคลที่สาม ในการแสดงความเห็นต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อ
  ผู้ให้บริการมีสิทธิลบข้อความที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวของผู้ใช้บริการออกจากระบบ UPSKILL ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อ 3. ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการ รับทราบและยอมรับว่า สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่ให้บริการบนระบบ UPSKILL นั้น เป็นกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิเพื่อเผยแพร่ในทางการค้าของสถาบัน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบว่าสื่อการเรียนการสอนใดมีข้อความ รูปภาพ เสียง หรือสื่งอื่นใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใช้บริการหรือทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย ผู้ใช้บริการ ตกลงว่า จะดำเนินการทางกฎหมายกับสถาบันที่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนนั้นโดยตรง

3.2 ผู้ใช้บริการ รับทราบและยอมรับว่า ผู้ให้บริการเป็นเพียงตัวกลางในการให้บริการและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ของสถานบันต่างๆ เท่านั้น ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงไม่รับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาในสื่อการเรียนการสอนนั้นๆ รวมถึงไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีที่เนื้อหาที่ปรากฏในสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น

ข้อ 4. ข้อตกลงทั่วไป

4.1 เว้นแต่สื่อการเรียนการสอนที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน ผู้ใช้บริการ รับทราบว่า ระบบ UPSKILL รวมถึงบรรดาข้อความ ถ้อยคำ เครื่องหมายการค้า การออกแบบ รูปแบบ โปรโมชั่น รูปภาพ เสียง สัญลักษณ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฎบนระบบ UPSKILL ไม่ว่าจะมีมูลค่าทางการค้าหรือไม่ก็ตาม เป็นกรรมสิทธิ์และ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ หรือไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการต้องได้รับความเสียหายจากการใช้บริการระบบ UPSKILL

4.2 ผู้ให้บริการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การจ้างช่วง โอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ให้กับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ

4.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการระบบ UPSKILL แก่ผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (ข้อ 2.4 และ/หรือ ข้อ 4.1) หรือกระทำผิดกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นที่มีบทลงโทษทางอาญา รวมถึงดำเนินคดีต่างๆ กับผู้ใช้บริการตามที่เห็นสมควร
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการ หรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการยังสามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการอาจดำเนินการระงับการให้บริการชั่วคราวแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงระบบ UPSKILL จนกว่าผู้ใช้บริการจะแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว

4.4 การที่ผู้ให้บริการไม่บังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ตามที่ระบุในข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการใช้บังคับข้อตกลงนั้น เว้นแต่มีการสละสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษร

4.5 การตีความ และการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน

ข้อ 5. นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

5.1 เพื่อที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการระบบ UPSKILL ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์ติดต่อ ความสนใจ ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลเบื้องต้นอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนเรียน เป็นต้น ต่อผู้ให้บริการ และยินยอมให้ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของผู้ใช้บริการ

5.2 ผู้ใช้บริการ ยินยอมให้ผู้ให้บริการได้ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าถึงระบบ UPSKILL รวมถึงการเก็บล็อก (Log) และคุกกี้ (Cookies) ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการระบบ UPSKILL เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงติดต่อสื่อสารในด้านการตลาด

5.3 ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เปิดเผยต่อผู้ให้บริการ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการให้บริการ รวมถึงใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อตกลงการใช้บริการนี้เท่านั้น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่หน่วยงานของรัฐที่ร้องขอตามกฎหมาย

5.4 เมื่อผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้ผู้ให้บริการจัดเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แจ้งผู้ให้บริการทราบเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

เมื่อเลือก “ตกลง” หมายความว่า ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการนี้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงในการใช้บริการ และจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ผูกพันตามข้อกำหนดที่ได้ถูกแก้ไขเมื่อได้มีการประกาศบนระบบ UPSKILL หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงในข้อตกลงการใช้บริการดังกล่าว ท่านจะต้องหยุดการใช้และ/หรือการเข้าถึงระบบ UPSKILL ทันที

อัพเดทล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561